» » » ПОЛОЖЕННЯ про батьківський комітет спеціалізованої школи № 27
Iнформацiя до новини
  • Переглядiв:
  • Автор: webmaster
  • Дата: 4-02-2014, 20:50
4-02-2014, 20:50

ПОЛОЖЕННЯ про батьківський комітет спеціалізованої школи № 27

Категорiя: Батькам » Батьківський комітет

1.     Загальні положення

 

1.1. Положення про батьківсь­кий комітет школи  визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвіт­нім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності ін­тересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3.  У своїй діяльності комі­тет керується Конституцією Ук­раїни, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання гро­мадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний за­клад», Статутом школи, цим По­ложенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини. дитини.                                                        

1.4.  Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загаль­них зборах батьків відповідних класів або школи.

1.5. Легалізація (офіційне ви­знання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідом­лення про заснування (реєстра­цію) керівництва школи.

1.6.  Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, при­мусового розпуску).

1.7. Дане Положення розроб­лене на підставі Орієнтовного положення про батьківські комі­тети (ради) загальноосвітніх на­вчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності свого за­кладу та вимог до статутних до­кументів, визначених у ст. 13 За­кону України «Про об'єднання громадян».

 

2.     Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту за­конних інтересів дітей в органах громадського самоврядування за­кладу, у відповідних державних, судових органах, а також для на­дання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань за­гальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної жит­тєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов'язкового рівня базової під­готовки.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

• формування та роз­витку особистості учня та його громадянської позиції, станов­лення учнівського самовряду­вання;

• виховання в учнів шаноб­ливого ставлення до державних святинь, української мови і куль­тури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

• формування загальнолюд­ської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

 захисту здоров'я та збере­ження життя і здоров'я дітей;

 здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їх­ніх природних здібностей та під­тримки обдарованої молоді;

• запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закла­дом і громадськістю з метою вста­новлення єдності їхнього вихов­ного впливу на дітей;

• залучення батьківської гро­мадськості до професійної орієн­тації учнів, позакласної та поза­шкільної роботи;

• організації роботи з розпов­сюдження психолого-педагогічних і правових знань серед бать­ків, підвищення їхньої відпові­дальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

  законність;

  гласність;

  колегіальність;

 толерантність;

• виборність;

• організаційна самостійність у межах повноважень, визначе­них цим Положенням та законо­давством;

  підзвітність і відповідаль­ність перед загальними заборами батьків школи, класів.

  

3.     Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет школи обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківсь­ких зборів. До нього входять пред­ставники батьківських комітетів класів (як правило, їхні голови). До складу батьківського комітету входить директор школи.

3.2.  Батьківський комітет класу обирається на класних зборах у складі голови та 2—4-х членів. Засідання проводяться двічі на се­местр. За необхідності проводять позачергові засідання.

3.3. Батьківський комітет ор­ганізовує допомогу школі:

а)  у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнаваль­ній та навчальній діяльності;

б) у виконанні ст. 35 Закону України «Про освіту»;

в) для зміцнення співробіт­ництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

г)  у контролюванні за виконан­ням учнями та батьками Статуту школи, Єдиних вимог до учнів;

ґ)  в організації харчування дітей;

д) у контролі за якістю продук­тів харчування та їхнім приготу­ванням у їдальні школи;

є) у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів згідно з Держ­стандартом;

є) у зміцненні навчально-ма­теріальної бази школи;

ж) в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конфе­ренцій із різних напрямків вихов­ної роботи;

з) у залученні батьків до керів­ництва окремими видами дитячих громадських організацій, відді­лень або консультпунктів МАН, спортивними гуртками і секціями тощо;

и) у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопо­рушень.

3.4.  Батьківський комітет школи та класні батьківські комі­тети керуються у своїй роботі даним Положенням, Статутом школи, законодавчими актами

України, рекомендаціями дирек­тора школи та педагогічної ради, річним планом роботи школи, рі­шеннями батьківських зборів.

3.5. Батьківський комітет скла­дає план роботи на рік. Його зміст визначається з урахуванням проб­лем школи та завдань педаго­гічного колективу, соціального замовлення.

3.6. Батьківський комітет школи та класні батьківські комі­тети мають право приймати свої рішення за наявності на засі­данні не менше двох третин його членів.

3.7. Для обговорення та вирі­шення важливих питань батьківсь­кий комітет школи скликає збори батьків (класні—не менше 4 разів на рік, загальношкільні — не менше 2 разів на рік).

3.8. Рішення зборів батьків, ко­мітетів доводиться до відома бать­ків, керівництва школи, а за необ­хідності —до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.9. На класних батьківським зборах обов'язкова присутність класного керівника, на загальношкільних—директора школи, заступ­ників директора, класних керівників, учителів.

3.10. Батьківський комітет школи звітує перед загальношкільними зборами у день обрання нового складу комітету.

3.11.  У разі розбіжності з окремих питань, які виникають між директором школи і більшістю батьківського комітету при  недостатньому погодженні сторін, питання вирішується районною державною адміністрацією або районним управлінням освіти.

3.12.  Районна державна  адміністрація та районне управління освіти можуть вивчати роботу батьківського комітету школи, давати рекомендації та здійснювати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.

3.13.  Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетими

та затверджуються їхніми го­ловами.

3.14. У випадку, коли член ко­мітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківсь­ких зборах.

3.15. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і бать­ківських зборів, які зберігаються у школі і передаються за актом новому складу відповідних комі­тетів.

 

4.     Права та обов'язки батьківських комітетів

Комітети мають право:

4.1.  Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2.  Встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самовряду­вання, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, під­приємствами, навчальними та на­уковими установами, сільсько­господарськими господарствами щодо надання фінансової та ма­теріально-технічної допомоги школі, захисту здоров'я та життя учнів, благоустрою та з питань за­безпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Вносити на розгляд керів­ництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропо­зиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдоскона­лення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом на­вчального закладу в місячний тер­мін, а результати розгляду дове­дені до відома батьків.

4.4. Звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та Ради школи  щодо роз'яснення стану і перспектив ро­бота та з окремих питань, що турбують батьків.

4.5.  Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.6. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.7. Скликати позачергові бать­ківські збори (конференції).

4.8. Сприяти покращенню хар­чування учнів.

4.9.   Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.

4.10. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздо­ровлення учнів.

4.11. Контролювати раціо­нальне використання фондів загального обов'язкового на­вчання.

4.12. Сприяти організації ін­новаційної та експериментальної діяльності школи.

4.13. Звертатися до відповід­них органів управління освітою, органів громадського самовряду­вання з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.14. Бути відзначеними гра­мотами та іншими формами мо­рального та матеріального заохо­чення.

4.15. З метою більш ефектив­ного захисту прав та інтересів ді­тей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.16. Виносити на розгляд ди­ректора і педагогічної ради про­позиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з ор­ганізаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педа­гогічного колективу з батьками учнів.

4.17.  Заслуховувати інформа­цію директора школи про стан і перспективу роботи школи, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їхню реалізацію.

4.18. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідом­лення деяких батьків про вико­нання ст. 35 Закону України «Про освіту» та Статуту школи.

4.19. Скликати батьківські збори.

4.20.  Вирішувати питання про використання фонду школи щодо надання матеріальної допомоги учням, учителям та працівникам школи.

4.21. Вирішувати питання про використання грошових коштів фонду «Перспектива ос­віти».

4.22. Залучати батьків до участі в керівництві гуртками, центрами розвитку, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної  роботи.

4.23.  Класні батьківські комі­тети мають право

- вносити пропо­зиції директору школи щодо покращення позакласної роботи з учнями ;

- вносити пропозиції на затвердження щодо покращення матеріально-технічної бази класної кімнати;

- за­слуховувати інформацію класних керівників щодо питань, які цікавлять батьків.

Комітети зобов'язані:

• виконувати плани роботи, за­тверджені головою відповідного комітету;

• вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберіга­ються у справах закладу та пере­даються за актом новообраному комітету;

  надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або від­повідного органу управління освітою;

• залучати батьків до органі­зації позакласної та позашкільної роботи;

  організовувати чергування батьків під час культурно-масо­вих заходів у навчальному за­кладі з метою збереження життя та здоров'я учнів;

• у разі потреби звітувати пе­ред загальними зборами (конфе­ренціями).

4.24. Голова комітету школи є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педа­гогічної ради школи під час роз­гляду питань, віднесених до ком­петенції комітету, з правом дорад­чого голосу.

4.25. Голова комітету школи має право знайомитися з органі­зацією, проведенням і результа­тами державної підсумкової атес­тації учнів.

4.26. Голова (представник) ко­мітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівни­ків закладу.

скачать dle 10.1русский торрент трекер
Вибачте, але Ви зайшли на сайт, як незареєстрований користувач!
Ми рекомендуємо Вамзареєструватися або увiйти пiд своїм iм'ям.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *

Хмаринка тегів

Архів новин

Ноябрь 2020 (18)
Октябрь 2020 (22)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (4)
Июнь 2020 (5)
Май 2020 (34)
^