Главная > Напрямки виховної роботи > Напрямки виховної роботи

Напрямки виховної роботи


22-09-2016, 19:24. Разместил: webmaster

Напрямки виховної роботи

 Мета та завдання виховної системи Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради   реалізуються за  напрямами, які відповідають «Основним орієнтирам виховання учнів 1-11 класівзагальноосвітніх навчальних закладів» та адаптовані до особливостей нашого навчального закладу: «Школяр – патріот і громадянин», «Школяр і моральність», «Школяр та інтелектуальні можливості», «Школяр і здоров'я»,  «Школяр  і родина», «Школяр і самоврядування.» Концепція передбачає залучення школярів до різних форм творчості та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, яка проводиться у позаурочний час. 

Уся виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній теміСоціалізація  та розвиток інноваційного потенціалу учасників навчально - виховного процесу в умовах сучасних суспільних трансформацій»

Тому важливим завданням у виховній роботі школярів на сучасному етапі є:  забезпечити розбудову такого освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виконанню поставлених завдань сприяє сформована структура виховної роботи та структура методичної роботи кафедри класних керівників, яка основана на основних напрямках виховної роботи. 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави  формується за рахунок організованої роботи з патріотичного, громадянського, правового, фізичного, сімейного виховання. До організації виховного процесу залучаються учнівський колектив, органи самоврядування, громадськість. Формування громадянськості здійснюється на психолого-педагогічних основах,  у народознавчому, правовому аспектах, з використанням конституційних засад, громадянської спрямованості уроків. Громадянську спрямованість виховному процесові надає громадянсько-орієнтована комунікативна взаємодія педагога-організатора(класного керівника) з учнем. Комунікативний вплив класного керівника на громадянську сферу учнів цілеспрямовано та регульовано здійснюється соціально-психологічними методами. Виховні заходи громадянської наповненості, що здійснюються у школі, можна класифікувати за метою, формами, методами, місцем проведення. Їх можна поділити на суспільно корисні,трудові,пізнавально-розвивальні, художньо-естетичні, військово-спортивні. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Організація родинно-сімейного виховання є пріоритетною і в системі виховання нашої школи.  Педагогами – організаторами зібраний та узагальнений методичний матеріал щодо роботи з батьками, була розроблена  тематика батьківського всеобучу. 

Зміст і пропоновані форми роботи сприяють  виробленню критичного ставлення батьків до особистої педагогічної діяльності і сім ї, вдосконаленню вміння аналізувати конкретні педагогічні ситуації і знаходити правильні рішення, а також дає змогу батькам сформулювати свою позицію як вихователів і накреслити стратегію виховання дитини.

Батьки нашої школи беруть активну участь у роботі батьківських конференцій, загальношкільних та класних батьківських комітетів,  ради з профілактики правопорушень. 

Представники батьківської громадськості є учасниками загальношкільного батьківського комітету, де розглядаються та вирішуються питання щодо забезпечення режиму роботи школи, дотримання учасниками навчально-виховного процесу Статуту школи № 27, узгодження мережі класів, забезпечення учнів підручниками, психолого-педагогічного аналізу контингенту учнів, тісної співпраці батьківської громадськості, педагогічного та учнівського колективів, організації позакласної роботи школи, напрацювання та погодження річного плану роботи школи.

Батьки учнів допомагають педагогам-організаторам  в організації та проведенні виховних заходів. Школярі та їх батьки щорічно активно співпрацюють у проведенні благодійних  акцій «Милосердя».  Батьки сприяють проведенню  різноманітних гімназійних проектів.  В нашому навчальному закладі успішно запроваджується  виховна проектна система «Дитина – родина - школа», в рамках якої послідовно реалізуються нові та традиційні проекти:

·             «Я та моя родина»;

·             «Герб моєї родини»;

·             «Слово про маму» та «Слово про тата»;

·             «Вічні цінності моєї родини»;

·             «Історія моєї родини в історії моєї Батьківщини»;

·             «Війна очима моїх рідних»;

·             «Голодомор  у моїй родині»;

·             «Репресовані та реабілітовані історією»;

·             «Духовна скарбниця мого роду».

В рамках проектів учні проводять родинні дослідження. Наступний етап – оформлення матеріалів про свою родину. Наприкінці проекту -  презентації,  фотовернісажі родини, написання творів, виставки «Світ захоплень сім’ї», «Сімейні колекції», фестивалі родинних свя( « Мамо, тато , я– спортивна сім’я»,  сімейні вечори, конкурсно – розважальні  заходи, тренінги. Невід’ємною частиною шкільного життя є спільні з батьками туристсько-краєзнавчі подорожі та походи вихідного дня.

Ціннісне ставлення до людей

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, проявів відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

 Показник моральної вихованості особистості—це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

У підлітковому віці зростає цінність дружби з однолітками, відбувається емансипація від безпосереднього впливу дорослих, розширюється сфера соціального спілкування, засвоюються суспільні цінності, формуються соціальні мотиви поведінки, виникає критичне ставлення до людей як регулятор поведінки.

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється  у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання.

«Мальовнича Україна» - це загальна назва циклу екскурсій, в яких регулярно беруть участь школярі: Карпати, замки Львівщини, Одеса, Миколаїв, Херсонщина( екологічна експедиція плавнями Дніпра, Чумацька криниця, Зелені хутора) - всі ці змістовні екскурсії сприяли правильному екологічному вихованню школярів. Активну життєву позицію займають учасники екологічного гуртка «Екобренд» ( керівник гуртка Зубко Н.І.) , які беруть активну участь у міських та обласних конкурсах екологічного напрямку

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

В рамках Тижня профорієнтації було організовано роботу  Бюро творчих послуг, проведенні виставки виробів юних майстрів, зустрічі у «Мистецькій вітальні» з народними умільцями, які завжди спонукають школярів спробувати свої сили у творчій праці. Традиційними стали зустрічі з батьками – представниками різних професій (юристи, лікарі, військові, дизайнери, інженери). Завжди цікавими є для вихованців екскурсії на державні та приватні підприємства міста, області та України (« Данон», «Оса», Херсонський суднобудівельний завод тощо)У середніх класах стали традиційними проекти «Професії моїх батьків», захист яких перетворюється не тільки у пропаганду різних професій, але й  у справжні  родинні свята.

Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. Індивідуальна робота з учнями у класі допомагає сформувати у дітей ціннісне ставлення до себе. 

Педагоги школи проводять активну роботу із вихованцями щодо формування «я-концепції» у підлітків. Свої зусилля колектив спрямовує  на формування навичок міжособистісної взаємодії та соціальної моделі поведінки, на розвиток прагнення до самостійності та самореалізації, визнання, бажання та уміння спілкування. Усвідомлення   основних   засад   "Я-концепції" особистості є пріоритетним у класах:

- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;

- формування основ самопізнання, самооцінки;

- формування позитивного само ставлення до дотримання норм етикету;

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

- конструктивне вирішення життєвих проблем;

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.  

З  метою виявлення чинників, які формують позитивне ставлення старших підлітків до групової соціально - ціннісної діяльності, у школі проведено комплексні  дослідження. Ця  робота включала спостереження, анкетування, бесіди з учнями усіх вікових категорій; аналіз розуміння ними змісту соціально ціннісної діяльності та основних понять, які її характеризують; аналіз участі старших підлітків у груповій діяльності взагалі та соціально ціннісній зокрема, аналіз стану виховної роботи та її спрямованість на задоволення потреб учнів підліткового віку. 

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних  почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні різноманітних виховних заходів, а також участі школи в міських конкурсах та обласних творчих проектах.

Щорічно у школі  проводяться  традиційні загальношкільні виховні заходи: свято «Першого дзвоника» (вересень),   святковий концерт  до Дня вчителя (жовтень),  традиційні новорічні вистави та конкурсно-розважальні програми по класам за участю батьків (грудень), «Міжнародний жіночий день…» (березень), «Тобі, матусю рідна…»( травень) тощо. Важливим елементом виховного процесу у школі є створення цілісної  виховної системи класу. Доцільно зазначити, що виховна система класу зорієнтована на конкретні умови, враховує інтереси і потреби реальних дітей та дорослих. Презентації виховних систем класу розглядаються на МО класних керівників

Саме створення такої системи забезпечує  найбільш ефективну реалізацію виховних завдань, дасть можливість уникнути формалізації планів виховної роботи, а найголовніше сприятиме формуванню професійності та розвитку творчості класних керівників.  

 З метою виховання підростаючого покоління основ морально-духовних якостей, які будуть сприяти ставленню, розвитку, вихованню всебічно-розвинутої особистості; формуванню у дітей загальнолюдських якостей, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Справедливості, Краси;  навчанню дітей заглядати в глибину свого «Я», замислюватись про своє буття, про свою сім’ю, свої стосунки у родині та з навколишнім світом.

скачать dle 10.1русский торрент трекер
Вернуться назад